Pyetje të Rastit

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku.

Lista e testeve